Kategorie

Odstoupení od smlouvy

 

Kupující soukromá osoba / bez přiděleného IČ / má podle Zákona č.102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku a Směrnice EU parlamentu a rady 2011/83/EU právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Právo na odstoupení od smlouvy si můžete u nás uplatnit v listinné podobě nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém nosiči (emailem na adresu podpora-cz@sperky-eshop.cz), spolu s číslem daňového dokladu / faktury / a číslem Vašeho bankovního účtu.

 

Při odstoupení od smlouvy nám nevyhovující zboží zašlete zpět na naši adresu:

ŠPERKY s.r.o.

P.O. BOX 44

69501 HODONÍN 1

Česká republika

 

Zboží odesílejte:

 

  • důkladně zabalené (zásilku zašlete pouze Českou poštou doporučeně, ne na dobírku). V případě zaslání zboží na dobírku nedojde k jeho převzetí.

 

  • Připojte k němu kopii faktury s číslem bankovního účtu a vyplněný vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (urychlíte tím celkový proces vyřízení).
    Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy najdete zde: vf_cz.doc

 

Zboží musí vyhovovat následujícím podmínkám:

 

  • Zboží musí být důkladně zabaleno
  • Zboží nesmí být použito - nejsou na něm viditelné známky používání a nošení.
  • Zboží musí být kompletní!

 

Kupující je povinen uhradit nezbytné náklady spojené s vrácením zboží v případě, že vrací zboží, které je bez vady.

 

Závazky obchodníka v případě odstoupení od smlouvy

1.   Obchodník vrátí veškeré platby, které obdržel od spotřebitele, případně včetně nákladů na dodání, bez zbytečné prodlevy, a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy byl informován o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy v souladu s článkem 11.

Obchodník použije k vrácení plateb uvedených v prvním pododstavci stejný platební prostředek jako spotřebitel při provedení počáteční transakce, s výjimkou případů, kdy spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení platby, a za předpokladu, že spotřebiteli tím nevzniknou žádné další poplatky.

2.   Aniž je dotčen odstavec 1, obchodník není povinen uhradit dodatečné náklady související s dodáním, pokud spotřebitel výslovně zvolil jiný než nejlevnější způsob standardního dodání, které obchodník nabízí.

3.   Pokud obchodník nenabídl, že zboží osobně vyzvedne, může v případě kupních smluv s vrácením plateb počkat do té doby, než zboží obdrží nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Závazky spotřebitele v případě odstoupení od smlouvy

1.   Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je předá obchodníkovi či osobě obchodníkem pověřené k jeho převzetí bez zbytečné prodlevy, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy obchodníkovi sdělil v souladu s článkem 11 své rozhodnutí od smlouvy odstoupit, pokud mu obchodník nenabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, ledaže obchodník souhlasil s jejich převzetím nebo neinformoval spotřebitele o tom, že je nese spotřebitel sám.

V případě smluv uzavřených mimo obchodní prostory, kdy zboží bylo doručeno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy, vyzvedne obchodník zboží na své náklady, pokud povaha zboží obvykle neumožňuje odeslat je zpět poštou.

2.   Spotřebitel odpovídá pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Spotřebitel není v žádném případě odpovědný za případné snížení hodnoty zboží, pokud obchodník neposkytl informace o právu odstoupit od smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. h).

3.   Pokud spotřebitel uplatní právo odstoupit od smlouvy po předložení žádosti podle čl. 7 odst. 3 nebo čl. 8 odst. 8, zaplatí obchodníkovi částku úměrnou rozsahu služeb poskytnutých do doby, kdy spotřebitel informoval obchodníka o uplatnění práva odstoupit od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem smlouvy. Úměrná částka, kterou má spotřebitel zaplatit obchodníkovi, se vypočítá na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Je-li celková cena nepřiměřeně vysoká, úměrná částka se vypočítá na základě tržní hodnoty dodaného zboží nebo poskytnuté služby.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno zpět na náklady odesílajícího.


homeDomů

local_mall
cancel
cancel